Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje daleko idące skutki w sferze majątkowej drugiego małżonka.

Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej to ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłości konsumenckiej. Jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może jedynie dochodzić w postępowaniu upadłościowym konsumenckim swojej należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. W tym celu powinien zgłosić swoją wierzytelność syndykowi. Musi się jednak liczyć z tym, że trudno będzie mu odzyskać „swoją połowę majątku”. Dlaczego? Ponieważ najczęściej majątek wspólny to nieruchomość zabezpieczona hipoteką. W pierwszej kolejności zaspokojony zostanie wierzyciel hipoteczny a dla drugiego małżonka może już nic nie pozostać.

Jeśli w małżeństwie obowiązywała rozdzielność majątkowa, to ustanowienie takiej rozdzielności jest skuteczne wobec masy upadłości jedynie wtedy, gdy umowa została zawarta co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W innym wypadku przyjmuje się fikcję prawną – tak jakby ta rozdzielność nigdy nie została ustanowiona.

Jeśli umowa rozdzielności majątkowej jest skuteczna wobec masy upadłość (czyli została zawarta co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości), to brak podziału majątku nie ma tu żadnego znaczenia. Z dniem ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami doszło bowiem do ustanowienia ułamkowej współwłasności posiadanego majątku. Te ułamkowe udziały małżonków w majątku są zaś równe, czyli w skład masy upadłości wejdzie udział w postaci ½ posiadanego majątku a właścicielem drugiego udziału pozostanie małżonek, wobec którego nie ogłoszono upadłości konsumenckiej.

Zobacz także:

Czym jest upadłość konsumencka?
Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
Zalety i wady upadłości konsumenckiej

 

To Top