Syndyk sprzeda udział w działce w Chociszewie

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki udziały 2/5 oraz 1/2 z 1/5 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Chociszewo, oznaczonej jako działka nr 582/5 o łącznej powierzchni 5,04465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00030126/8, nie niższą niż 573.300,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 50.000,00 zł w terminie do 11 czerwca 2024 r. na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 14 czerwca 2024 r. w Kancelarii Syndyka Restrukta sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań opatrzonych sygnaturą akt XI GUp 306/19 of i z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ  – oferta Chociszewo dz. 582/5”. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ww. adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 19 czerwca 2024 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel. (61) 843 85 32 lub adresem e-mail: biuro@restrukta.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top