Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego tzw. UPR

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone w ramach tarczy 4.0 okazało się bardzo popularną formą restrukturyzacji. Zaletą uproszczonej restrukturyzacji (tzw UPR) jest szeroka ochrona przed egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na majątku dłużnika. Do pozostałych plusów tego postępowania zaliczyć możemy:

  • zawieszanie postępowań egzekucyjnych następuje w okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego (czyli od momentu dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub umorzenia). Postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte;
  • objęcie dłużnika ochroną przeciwegzekucyjną następuje automatycznie tj. z chwilą dokonania obwieszczenia w MSiG.
  • dodatkowo w okresie uproszczonej restrukturyzacji obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu kluczowych umów tj. umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu;
  • obowiązuje znany z przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych z mocy prawa układem, a także ograniczenia w dokonywaniu potrąceń;
  • nowością jest możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonej na majątku dłużnika bez zgody wierzyciela rzeczowego (pod warunkiem przedstawienia dla takiego wierzyciela propozycji układowej przewidującej pełne zaspokojenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia albo jej zaspokojeniu w stopniu nie niższym od tego, jaki byłby do uzyskania przy dochodzeniu wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia).

 

To Top