Sprzedaż – grunty w Brójcach (woj. lubuskie)

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – 1 029 000,00 zł 

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00043405/2, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 1 029 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 50 000 zł na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 16 maja 2021 roku. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 17 maja 2021 r. w Kancelarii Syndyka Restrukta Sp. z o.o., reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Izabelę Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta Brójce dz. 584 i 792/1”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 21 maja 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wpływu całości kwoty sprzedaży pomniejszonej o kwotę wadium. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.
Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel. 516 157 093 lub adresem e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – 583 500,00 zł 

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00047164/8, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 583 500,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 50 000 zł na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 16 maja 2021 roku.
Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 17 maja 2021 r. w Kancelarii Syndyka Restruta Sp. z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Izabelę Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta Brójce dz. 592”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.
Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 21 maja 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wpływu całości kwoty sprzedaży pomniejszonej o kwotę wadium. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.
Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel. 516 157 093 lub adresem e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

 

 

To Top