Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100334/2, stanowiącą własność Renaty Popczyk, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 67.600,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokosci 10 % wartości na rachunek masy upadłości 791090 1447 0000 0001 3645 6194 w terminie do 21 października 2020r.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 21 października 2020 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości w Krzesinach”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 21 października 2020 r. do godziny 15:00.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 22 października 2020 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

 

Na działce zlokalizowano także wolnostojący budynek garażowo-magazynowy. Kompletna dokumentacja zdjęciowa nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 po wcześniejszym umówieniu.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: i.rajczyk@br-kancelaria.pl, nr tel. (61) 843 85 32.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top