Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej Poznań – Krzesiny

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/10033 4/2, stanowiącą własność Renaty Popczyk, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych ale nie niższą niż 20 000,00 zł.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 roku , do Kancelarii syndyka Izabeli Rajczyk – ul. Mickiewicza 5/3, 60 – 833 Poznań (decyduje data wpływu oferty nie zaś data nadania oferty). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna zawierać informację: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Renaty Popczyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Zainteresowani zobowiązani są do wpłaty wadium, w wysokości 2 000,00 zł na rachunek masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021 roku.

Termin otwarcia ofert w Kancelarii syndyka wyznaczony został na dzień 22 stycznia 2021 roku.
Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka pod nr tel. (61) 843 85 32 lub adresem e-mail: i.rajczyk@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top