Sprzedaż nieruchomości lokalowej – Poznań

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Poznaniu przy ul Milczańskiej 18h/5, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą PO2P/00216598/6 wraz z udziałem 4930/1069727 w prawie nieruchomości wspólnej, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 345 100,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 11 lutego 2021 roku.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 12 lutego 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta Milczańska”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,
 3. oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie,
 4. w przypadku przedsiębiorców aktualny (nie starszy niż miesiąc) wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
 5. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

w przypadku spółek handlowych uchwałę odpowiedniego organu wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, jeżeli zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umowy/statutu spółki handlowej jest ona wymagana,

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem sprzedaży i jego akceptacją,

zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe, inne podatki i opłaty),

 1. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez syndyka majątku,
 2. oświadczenie, że oferent od zawarcia umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,
 3. numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku wybrania innej oferty,
 4. dowód wpłaty wadium,
 5. czytelny podpis oferenta.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 15 lutego 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części  w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka pod nr tel. (61) 843 85 32 lub adresem e-mail: biuro@restrukta.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top