Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 r. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

W związku z nowelizacją przepisów i wprowadzeniem Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, dotychczasowi syndycy uzyskali licencje doradców restrukturyzacyjnych. W konsekwencji obecnie „syndyk” to jedynie określenie funkcji sprawowanej w postępowaniu upadłościowym przez osobę, która wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego. W postępowaniu upadłościowym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego, wykonującego funkcję syndyka, będzie zabezpieczenie oraz spieniężenie majątku dłużnika tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić jego wierzycieli. W postępowaniach restrukturyzacyjnych doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie zapobiec ogłoszeniu upadłości przez podmiot niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością lub – jeśli istnieje taka konieczność – przygotować przedsiębiorstwo do upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie wymogi musi spełniać?

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;;
  • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
  • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencję przyznaje się na czas nieoznaczony. Minister Sprawiedliwości, oprócz przyznania licencji, jest jednocześnie uprawniony do odmowy jej przyznania, cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji. Ponadto prowadzi on publicznie dostępną listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Doradca restrukturyzacyjny – jakie funkcje pełni?

Jak już wspomniano, doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym. Ponadto osoba wykonująca ten zawód jest też uprawniona do wykonywania czynności m.in. nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy ustanowionych dla dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego (w celu zabezpieczenia majątku dłużnika do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o otwarcie względem niego postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie jego upadłości).

Doradca restrukturyzacyjny jest także uprawniony do wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego – obejmują one udzielanie porad, opinii czy wyjaśnień zarówno dla dłużników czy przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, jak i dla wierzycieli.

Czy doradca restrukturyzacyjny może być pełnomocnikiem?

Osoba, która wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego, może też występować jako pełnomocnik procesowy dłużnika czy wierzyciela. Dotyczy to postępowania przed sądami powszechnymi w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Przeczytaj także:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne – co oznacza i jakie są jego rodzaje?

Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top