Plan restrukturyzacyjny – co powinien zawierać?

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych elementów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten ma charakter szczegółowego planu działań naprawczych, których realizacja ma umożliwić dłużnikowi skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa sporządza nadzorca układu (w postępowaniu o zatwierdzenie układu), nadzorca sądowy (w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym). Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym należy natomiast do czynności zarządcy. Wyjątkowo można zlecić przygotowanie planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim, jednak wymagana jest do tego zgoda sędziego-komisarza kierującego postępowaniem./

Jakie elementy zawiera plan restrukturyzacyjny?

Minimalne wymogi co do zawartości planu restrukturyzacyjnego określa art. 10 Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W planie restrukturyzacji muszą się więc znaleźć:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Jak widać, plan restrukturyzacyjny jest dokumentem skomplikowanym i zawierającym w sobie wiele informacji. Z tego względu plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa w postępowaniach restrukturyzacyjnych mogą sporządzić co do zasady osoby, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego (tzn. nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca).

Wstępny plan restrukturyzacyjny

Poza planem restrukturyzacyjnym Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne przewiduje także wstępny plan restrukturyzacyjny. Jest on składany wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (poza postępowaniem o zatwierdzenie układu, gdzie nie jest on wymagany). Przygotowywany jest on przez dłużnika, dlatego też ustawodawca przewidział dla niego mniejsze wymogi niż dla właściwego planu restrukturyzacyjnego. Musi on zawierać jedynie analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz wstępny harmonogram ich wdrożenia.

Plan restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym

Szczególnie istotną rolę odgrywa plan restrukturyzacyjny w postępowaniu sanacyjnym. W nim plan restrukturyzacyjny, aby móc przystąpić do jego wykonania, musi być uprzednio zatwierdzony przez sędziego komisarza. Jest to bowiem warunek do dokonywania szczególnych działań naprawczych, takich jak redukcja zatrudnienia, zbywanie mienia czy odstąpienie od określonych umów. Co istotne, w tym postępowaniu zarządca może złożyć plan restrukturyzacyjny nawet jeśli nie uda mu się porozumieć z dłużnikiem co do jego treści; w takim wypadku dołącza on do składanego przez siebie planu jedynie zastrzeżenia dłużnika i wskazuje, dlaczego ich nie uwzględnił.

Może zainteresuje Cię również:

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk?

Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – postępowanie układowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top