Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – spis dokumentów

Wniosek o przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne - lista niezbędnych dokumentów

Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne musisz złożyć w sądzie właściwy wniosek. Poniżej przedstawiam spis dokumentów, które należy przeanalizować i załączyć do takiego wniosku aby zostały spełnione przesłanki do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego,  powinien zawierać:

 1. propozycje układowe,
 2. wstępny plan restrukturyzacyjny,
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 4. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – należy wymienić prawa, objęte ruchomości, nieruchomości, należności oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie
  i na rachunkach bankowych,
 5. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 6. wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu – należy w tym przypadku ująć zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli, w tym dostawców towarów i usług, kredytodawców, leasingodawców, pracowników, urzędów skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, itp.
 7. sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela,
 8. wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu,
 9. sumę wierzytelności spornych,
 10. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, zwanych dalej „systemem płatności” oraz „systemem rozrachunku papierów wartościowych”, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, zwany dalej „systemem interoperacyjnym”.

Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego należy również dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 1.000,00 zł,
 • dowód uiszczenia zaliczki na wydatki postępowania.

Zaliczka na wydatki postępowania restrukturyzacyjnego

Na mocy art. 230 pr. rest., dłużnik ma obowiązek uiścić zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego ogłoszonego przez Prezesa GUS. W przypadku nieuiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 231 ust. 2 pr.rest. Sąd może żądać zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie przewyższającej sumę określoną w art. 230 pod rygorem umorzenia postępowania. Żądanie dodatkowej zaliczki nie wstrzymuje biegu postępowania. Kwota ta nie jest kwotą stałą i jest ustalana przez sędziego – komisarza osobno dla każdego postępowania.

W przypadku wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego sąd wydaje decyzje o otwarciu postępowania tylko i wyłącznie na podstawie załączonych dokumentów dlatego tak ważne jest ich skrupulatne i profesjonalne przygotowanie.

***

Zobacz kim jest nadzorca w postępowaniu restrukturyzacyjnym >>

***

Zdjęcie: Adeolu Eletu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top