Doradca restrukturyzacyjny a syndyk - jak jest różnica między nimiW ostatnim czasie z uwagi na coraz większą popularność Prawa restrukturyzacyjnego pada pytanie:

A kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Także dziś chciałbym krótko na nie odpowiedzieć.

Doradca restrukturyzacyjny a syndyk

Mianowicie w dniu 1 stycznia 2016 ustawa o licencji syndyka została zastąpiona ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego został utworzony na skutek wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Powyższe oznacza, że wszystkie osoby posiadające licencję syndyka (w tym ja) automatycznie zostały doradcą restrukturyzacyjnym.

Ta zmiana wynikała z faktu, iż ustawodawca wprowadzając nowe prawo restrukturyzacyjne chciał odejść od negatywnych skojarzeń związanych z określeniem syndyka, które łączyły się głównie z likwidacją przedsiębiorstwa.

Więcej o syndyku przeczytasz tutaj>>

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która posiada odpowiednią licencję nadaną przez Ministra Sprawiedliwości. Licencja taka potwierdza jego kompetencje i wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Do 1 stycznia 2016 roku, aby pełnić konkretne funkcje w postępowaniu upadłościowym należało posiadać licencję syndyka wydawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taka osoba mogła być powołana przez sąd upadłościowy po zdaniu egzaminu i spełnieniu określonych wymogów ustawowych.

W związku z nowelizacją przepisów dotychczasowi syndycy uzyskali licencje doradców restrukturyzacyjnych, dzięki czemu mogą oferować swoje usługi w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Obowiązki syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego

Także obecnie syndyk to jedynie funkcja pełniona przez osobę, która wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego. W danym postępowaniu upadłościowym celem syndyka jest zabezpieczenie oraz spieniężenie majątku dłużnika w jak największym stopniu aby zaspokoić wierzycieli. Właśnie tym głownie różni się funkcja syndyka od funkcji pełnionych przez doradców restrukturyzacyjnych w toku prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych.

Podstawowym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest zapobieganie ogłoszeniu upadłości przez podmiot niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością lub jeśli istnieje taka konieczność przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości.

Zgodnie z ustawą funkcję doradcy restrukturyzacyjnego może pełnić osoba fizyczna lub spółka prawa handlowego z odpowiednią licencją. Doradca restrukturyzacyjny zmierza przede wszystkim do zapobieżenia upadłości, uratowania firmy i uzdrowienia jej kondycji finansowej.

Aby realizować te cele doradca kieruje się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. Najpierw doradza przedsiębiorcy, wspomaga go w czasie negocjacji natomiast później w kolejnych etapach postępowania czuwa nad procesem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu.

Warunki uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
  • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Podsumowując jak zatem widać powyżej nowelizacja ustawy zmieniła w istocie tylko nazewnictwo.

Doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym, natomiast w postępowaniu restrukturyzacyjnym pełni funkcję nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu.

Przeczytaj też: Restrukturyzacja zamiast upadłości >>

***

Zdjęcie: Denny Müller

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top