Upadłość konsumencka – jak jest a jak będzie od stycznia 2016 r.?

Od momentu liberalizacji przepisów prawa upadłościowego w 2015 r., coraz więcej zadłużonych osób nieprowadzących działalności gospodarczej decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z rozpowszechnieniem się tej instytucji warto przeanalizować zmiany jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

  1. Wniosek złożony przez wierzyciela.

Pierwszą zmianą jest to, że od 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej poza samym dłużnikiem będzie mógł złożyć także wierzyciel osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z rejestru nie upłynął rok. Wniosek taki będzie mógł być złożony również wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

  1. Wniosek składany na formularzu.

Do tej pory wniosek o ogłoszenie upadłości mógł zgłosić jedynie sam dłużnik w formie pisemnej. Od stycznia  2016 r. wnioski składane będą na formularzu co powinno ułatwić sporządzanie wniosków i pozwolić uniknąć błędów formalnych często popełnianych przez wnioskodawców samodzielnie sporządzających wnioski.

Wzory formularzy zostaną przygotowane przez Ministra Sprawiedliwości uwzględniając podział podmiotów, które mogą złożyć wniosek oraz zakres wymaganych w związku z tym informacji. Podział ten wynika z faktu, że wierzyciel składający wniosek nie będzie miał obowiązku wskazywania niektórych informacji, których przedstawienia wymaga się od dłużnika.

  1. Łączne rozpoznanie upadłości małżonków.

Niestety w dalszym ciągu ustawodawca nie zdecydował się na umożliwienie małżonkom złożenia wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji ogłoszenia wspólnej upadłości.

Małżonkowie chcący ogłosić upadłość zobligowani są do złożenia dwóch odrębnych wniosków, co w konsekwencji prowadzi do tego, że majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości tego z nich względem którego upadłość została ogłoszona wcześniej. Do masy upadłości drugiego z nich wejdzie jedynie roszczenie o zapłatę wobec masy upadłości pierwszego małżonka. Co za tym idzie małżonek, któremu przysługiwać będzie roszczenie z tytułu podziału majątku powinien zgłosić swoją wierzytelność względem tego pierwszego. Nie będzie mu natomiast przysługiwać pierwszeństwo zaspokojenia, a niezaspokojona część udziału po wykonaniu planu spłat zostanie umorzona.

W powyższym stanie faktycznym bardzo wyraźnie zarysowuje się pokrzywdzenie małżonka, względem którego upadłość została ogłoszona później. Aby nie dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji ustawodawca umożliwia połączenie obu spraw do wspólnego rozpoznania w oparciu art. 219 k.p.c. w związku z art. 35 p.u.n. Dzięki takiemu zabiegowi postępowanie upadłościowe względem małżonków będzie prowadzone łącznie, przez jednego sędziego – komisarza i jednego syndyka.

Poczytaj o restrukturyzacji zamiast upadłości >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top