Tarcza 4.0 wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalona 4 czerwca 2020 r. przez Sejm tzw. tarcza 4.0 wprowadza nowy typ postępowania – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie to ma być ono szybsze, a wiele czynności ma odbywać się bez udziału sądu. Już na etapie otwarcia postępowania wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych umów, takich jak umowa najmu, pożyczki, leasingu, gwarancji czy rachunku bankowego.

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pomoże przedsiębiorcom, których dotknęły skutki Covid-19?

Na podstawie przyjętej ustawy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich w całości będzie się odbywał bez udziału sądu, pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

Do tego, aby doszło do rozpoczęcia postępowania, niezbędne będzie zawarcie przez przedsiębiorcę umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz zamieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Następnie nadzorca układu wspólnie z przedsiębiorcą przygotują propozycje układowe i przeprowadzą głosowanie, które będzie mogło się odbywać z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Po uzyskaniu większości, czyli 2/3 łącznej wartości wierzytelności oraz ponad połowy głosujących, rozpocznie się etap drugi, w którym zostanie złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Kolejno, po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu, rozpocznie się faza jego wykonania

Ochrona przed wierzycielami

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele. Zakazane będzie prowadzenie postępowań egzekucyjnych zarówno wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona będzie trwała maksymalnie do czterech miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy, najmu nieruchomości czy umowy kredytu.

Do kiedy będą obowiązywać zmiany?

Wprowadzone zmiany mają obowiązywać w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii Covid-19 – do końca czerwca 2021 r. Przerzucenie ciężaru prowadzenia postępowania na doradców restrukturyzacyjnych pozwoli przyspieszyć postępowanie, odciąży sądy oraz skróci czas postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top