Tarcza 3.0. Czy będą zmiany w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych?

Nadal czekamy na Tarczę 3.0. Obecnie prace legislacyjne prowadzone są w Senacie. Nie spodziewam się jednak rewolucji w zakresie przepisów o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ponieważ patrząc na projekt ustawy przekazany przez Sejm do Senatu dostrzegam tylko dwie istotne zmiany.

Przede wszystkim ustawodawca za­kła­da uchy­le­nie art. 15zzs usta­wy z dnia 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z za­po­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, in­nych cho­rób za­kaź­nych oraz wy­wo­ła­nych ni­mi sy­tu­acji kry­zy­so­wych, któ­ry wpro­wa­dził za­wie­sze­nie bie­gu ter­mi­nów pro­ce­so­wych i są­do­wych na czas za­gro­że­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne­go.

Ter­mi­ny, któ­rych bieg zo­stał za­wie­szo­ny na pod­sta­wie art. 15zzs bie­gną da­lej, a te, któ­rych bieg na mo­cy te­go prze­pi­su się nie roz­po­czął roz­po­czy­na­ją bieg, po upły­wie 7 dni od dnia wej­ścia w ży­cie Tar­czy An­ty­kry­zy­so­wej 3.0. Przywrócenie wcześniejszych zasad dotyczących biegu terminów procesowych i sądowych powinno znacznie wpłynąć na przyspieszenie prowadzonych przez sądy postępowań.

Po dru­gie, ustawodawca za­kła­da włą­cze­nie po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych oraz upa­dło­ścio­wych do ka­ta­lo­gu spraw pil­nych w ro­zu­mie­niu art. 14a tej usta­wy. Zgod­nie z no­wym brzmie­niem prze­pi­su spra­wa­mi pil­ny­mi są spra­wy o roz­po­zna­nie wnio­sku re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i spra­wy pro­wa­dzo­ne po otwar­ciu po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz spra­wy o ogło­sze­nie upa­dło­ści oraz spra­wy pro­wa­dzo­ne po ogło­sze­niu upa­dło­ści (art. 14a ust. 4 pkt. 17 i 17a). Jest to bardzo dobra zmiana, ponieważ z doświadczenia wiem, że restrukturyzacja ma sens tylko wtedy, gdy jest wprowadzona naprawdę szybko. Czas działa niestety na niekorzyść dłużnika, a przecież priorytetem w obecnej sytuacji powinna być ochrona przedsiębiorców, bo bez niej nasza gospodarka sobie nie poradzi ze skutkami epidemii koronawirusa.

Co ważne, zakwalifikowanie tych spraw do katalogu spraw pilnych będzie oznaczało, że w przy­pad­ku cał­ko­wi­te­go za­prze­sta­nia czyn­no­ści przez sąd po­wszech­ny (wskutek koronawirusa), do roz­po­zna­wa­nia spraw pil­nych na­le­żą­cych do je­go wła­ści­wo­ści, pre­zes są­du ape­la­cyj­ne­go, mo­że wy­zna­czyć in­ny sąd rów­no­rzęd­ny, po­ło­żo­ny na ob­sza­rze tej sa­mej ape­la­cji. Ma to zabezpieczyć przed sytuacją, w której rozpoznawanie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostałyby z powodu epidemii wstrzymane.

Źró­dło: www.sejm.gov.pl/Sej­m9.nsf/Prze­bie­gProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C

Przeczytaj także:

Tarcza antykryzysowa 2.0. – krótkie podsumowanie

Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

Tarcza 4.0 wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top