Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybkie narzędzie restrukturyzacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. UPR) – to nowy instrument dla przedsiębiorcy – wprowadzony czerwcu w 2020 roku (w ramach tarczy 4.0) który umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenia sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi hybrydę rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, która umożliwi dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu szerokiej ochrony przed egzekucją. Nowy rodzaj postępowanie jest dostępny dla wszystkich podmiotów, do których stosuje się przepisy Prawa restrukturyzacyjnego czyli do podmiotów, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub niewypłacalni.

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Etap 1 – Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym – nadzorcą układu

W pierwszej kolejności podmiot, który chce skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zobowiązany do zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie realizował funkcję nadzorcy układu. Zgodnie z treścią art. 210 Prawa restrukturyzacyjnego, który stosuje się do tego postępowania odpowiednio, w zakres umowy z doradcą restrukturyzacyjnym wchodzi przede wszystkim przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Etap 2 – Dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i otwarcie postępowania

Do dnia 30.06.2021 r. podmiot, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym może obwieścić o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego ze zmianami wynikającymi z przepisów Tarczy 4.0.

Warto podkreślić, że podmiot uprawniony do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, może dokonać obwieszczenia o otwarciu postępowania tylko jeden raz. Z dniem dokonania obwieszczenia następuje otwarcie postępowania. O dokonaniu obwieszczenia nadzorca układu zawiadamia właściwy sąd w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia.

Etap 3 – Przygotowanie propozycji układowych, zbieranie głosów bądź przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

Podjęcie decyzji przez wierzycieli w toku postępowania przewidzianego w przepisach Tarczy 4.0. może przyjąć dwie formy: zbierania głosów na piśmie od wierzycieli (art. 212 Prawa restrukturyzacyjnego) bądź poprzez zgromadzenie wierzycieli zwołane przez nadzorcę układu, który jest przewodniczącym tego zgromadzenia.

Warto jednak mieć na względzie, że Ustawodawca dopuścił możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym obejmuje to transmisję zgromadzenia w czasie rzeczywistym, możliwość wypowiadania się przez wierzycieli w trakcie obrad zgromadzenia i oddanie głosu.

Uchwała o przyjęciu układu zapada większością głosujących wierzycieli, mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Etap 4 – Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, orzeczenie w sprawie, wykonanie układu

Ostatnim z etapów tej procedury jest złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Przepisy Tarczy 4.0. przewidują, że jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – postępowanie z mocy prawa umarza się. Na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej interes prawny sąd wyda postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzenie układu w terminie 2 tygodni. Ustawodawca przewidział, że w terminie złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, który wynosi 14 dni, lub w terminie 7 dni od dnia umorzenia postępowania po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 328 Prawa restrukturyzacyjnego) lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 334 Prawa restrukturyzacyjnego)

 

Zobacz także:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzone tarczą 4.0)

Postępowanie restrukturyzacyjne – co oznacza i jakie są jego rodzaje?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top