Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – na sprzedaż

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00047164/8, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 778 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 70 000 zł na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 4 marca 2021 roku.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 5 marca 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta Bójce dz. 592”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 12 marca 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top