Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki:

a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 628.600,00 zł.,

b. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00018351/4, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 6/1 i 6/2, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 271.740,00 zł.,

c. nieruchomość gruntowa w miejscowości Lutol Suchy, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048935/1, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 385/6, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 84.000,00 zł.,

d. nieruchomość gruntowa w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00049017/7, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 83, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 238.700,00 zł.,

e. nieruchomość gruntowa w Chociszewie, dla którego Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048934/4, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 342/5, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 215.600,00 zł.,

Każda z opisanych w powyższych punktach nieruchomości sprzedawana jest osobno.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium:

  • dla nieruchomości, o której mowa w lit. a w wysokości 63.000,00 zł.,
  • dla nieruchomości, o której mowa w lit. b w wysokości 28.000,00 zł.,
  • dla nieruchomości, o której mowa w lit. c w wysokości 9.000,00 zł.,
  • dla nieruchomości, o której mowa w lit. d w wysokości 24.000,00 zł.,
  • dla nieruchomości, o której mowa w lit. e w wysokości 22.000,00 zł.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 29 sierpnia 2022 r. w Kancelarii Syndyka Restrukta sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ-numer księgi wieczystej, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód spłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ww. adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 31 sierpnia 2022 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel. (61) 843 85 32 lub adresem e-mail: biuro@restrukta.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

To Top