Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej

Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego (sygn. akt: XIX GUp 224/20) sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domkiem letniskowym, położonej w miejscowości Rekownica, gmina Jedwabno, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 117/57 położonej na obszarze oznaczonym symbolem ML14, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1S/00039663/3, stanowiącą własność Upadłego, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 25.800,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek masy upadłości Jarosława Klareckiego 88 1090 1147 0000 0001 4490 2113 w terminie do dnia 15 września 2023 r. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 18 września 2023 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk, ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta Rekownica dz. nr 117/57”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ww. adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłączenie w przypadku, gdy oferta zostanie wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu oferty.

Otwarcie i wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 22 września 2023 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wpływu całości kwoty sprzedaży pomniejszonej o kwotę wadium. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Wszelkie informacje o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel.: 61 843 85 32 lub adresem e-mail: kancelaria@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

To Top