Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ, Rejestr) obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. Od tej daty pisma procesowe i dokumenty w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, co do zasady, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, potocznie zwane PZU 2.0., jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu i zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Część rozwiązań, które znajdywały się w uproszczonej restrukturyzacji, została implementowana do postępowania o zatwierdzenie układu bez żadnych zmian, inne natomiast z pewnymi modyfikacjami. Wiele rozwiązań budzi wątpliwości interpretacyjne wśród praktyków, które są przedmiotem licznych artykułów i komentarzy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu dopiero zaczyna wykształcać praktykę stosowania znowelizowanych przepisów. Warto jednak w tym miejscu dodać, że KRZ nie ma jeszcze uruchomionych wszystkich funkcjonalności, co znacznie utrudnia wszczęcie i prowadzenie postępowania.

Zainicjowaniem postępowania o zatwierdzenie układu jest dokonanie w KRZ przez nadzorcę układu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Czynność ta jest niezbędna aby prowadzić postępowanie w Rejestrze. Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. Po złożeniu w Rejestrze wniosku o zatwierdzenie układu oraz sprawozdania nadzorcy układu, sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu lub postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu (ale termin ten ma charakter wyłącznie instrukcyjny). Postanowienie podlega obwieszczeniu w Rejestrze. Na postanowienie Sądu wszystkim uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie.

To Top