Postępowanie o zatwierdzenie układu UPR – Marcin i Katarzyna Kwiatkowska (Gospodarstwo Rolne)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Marcina i Katarzyny Kwiatkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Kwiatkowski (gospodarstwo rolne) w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

W dniu 31 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika Marcina i Katarzyny Kwiatkowskiej prowadząca działalność gospodarczą Marcin i Katarzyna Kwiatkowska.

Dzień układowy został wyznaczony na 29 marca 2021 r.

To Top