UPR (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne) a uchylenie zajęć rachunków bankowych

UPR czyli tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone jako przejściowe postępowanie Covidowe, nie reguluje kwestii uchylenia rachunków bankowych jak to jest na przykład uregulowane w przyspieszonym postepowaniu restrukturyzacyjnym. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych… z dniem dokonania obwieszczenia w MSIG do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa.

Ustawa nie odnosi się do uchylenia zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym. Prawo restrukturyzacyjne w części dotyczącej postępowania o zatwierdzenie układu także nie przewiduje możliwości uchylenia dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym zajęć.

Z dniem opublikowania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na składnikach majątku dłużnika (przy propozycjach układowych spełniających kryteria z art. 17 Tarcza 4.0.) ulega zawieszeniu z mocy prawa. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości uchylenia dokonanych zajęć.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje uchylenia zajęcia i skutków z nim związanych. W szczególności dłużnik stosownie do art. 896 § 1 k.p.c. nie ma prawa odbioru i rozporządzania zajętą wierzytelnością, a przekazywanie zajętych kwot następuje do depozytu sądowego (postanowienie Sądu Rejonowego w Szczytnie z 25.08.2017 r., sygn. akt I Co 514/17).

Powyższe oznacza, że wraz z dokonaniem obwieszczenia w MSiG o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu, ale dokonane zajęcia pozostają w mocy.

Zobacz także:

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzone tarczą 4.0)

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybkie narzędzie restrukturyzacji

To Top