Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji – następca uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Krótkie omówienie zmian

Od dnia 1 grudnia 2021 r. możliwe jest skorzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. przez podmioty, które chcą się restrukturyzować, a więc uniknąć ogłoszenia upadłości. Jest to zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu, które jest jednym z czterech postępowań, jakie zostało przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Obowiązujące do 30 listopada 2021 r. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone zostało ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną Tarczą 4.0 (dalej także jako „Ustawa”). Postępowanie to zostało stworzone w odpowiedzi na sytuację gospodarczą, wywołaną przez pandemię COVID-19. Spodziewano się bowiem, że pandemia doprowadzi wielu przedsiębiorców do podjęcia decyzji o restrukturyzacji. Rozwiązanie dla przedsiębiorców miało więc być szybkie, proste, tanie i bezpieczne. W konsekwencji uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszyło się bardzo dużą popularnością – skorzystało z niego wiele podmiotów gospodarczych.

Zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu weszła w miejsce regulacji dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Charakterystyczne dla tego postępowania jest zwiększenie ochrony dłużnika oraz utrzymanie pozasądowego charakteru postępowania. Postępowanie o zatwierdzenie układu utrzymało sporo rozwiązań, które obowiązywały w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, m.in. zakaz prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika oraz zakaz wypowiadania umów najmu i dzierżawy już po wszczęciu postępowania (a także dodatkowo, na mocy nowych przepisów – zakaz wypowiadania umów dotyczy również umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, a o kwalifikacji do tej kategorii każdorazowo będzie decydować nadzorca przy sporządzaniu ich spisu).

To, co różni oba postępowania to przede wszystkim to, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu, obwieszczenia o otwarciu układu dokonuje nadzorca po sporządzeniu spisu wierzytelności. W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym obwieszczenia dokonywał dłużnik. W ramach postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik nie ma zakazu spłaty długów, które chce objąć układem.

Tak samo jak w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, tak samo w postępowaniu o zatwierdzenie układu, ochrona dłużnika przed wierzycielami jest czasowa i trwa 4 miesiące od obwieszczenia w MSiG o ustaleniu dnia układowego. Złożenie w tym czasie wniosku o zatwierdzenie układu, obejmie dłużnika ochroną do prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania w tym przedmiocie.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to oczywiście także szereg nowych uregulowań.

Zreformowane postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadziło dodatkowo możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem.

Kolejną zmianą jest konieczność założenia konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych przez każdego doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy. Wspomniany rejestr to jawny portal internetowy, zawierający informacje o dłużnikach, postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościach.

Ustawodawca reformując postępowanie o zatwierdzenie układu zastosował sprawdzone już w praktyce rozwiązania, które obowiązywały w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także wprowadził nowe regulacje. W postępowaniu o zatwierdzenie układu przede wszystkim znacząco wzmocniła się pozycja dłużnika. Z pełniejszą oceną reformy, z praktycznego punktu widzenia, należy się jeszcze wstrzymać.

 

To Top