Nowości w upadłości –  zmiany przepisów dot. upadłości od stycznia 2020 r.

Nowości w prawie upadłościowym dotyczące regulacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, możliwość zakupu składników majątku przez Skarb Państwa, zmiany w dostępie do akt – tego możemy spodziewać się już z początkiem nowego roku czyli w styczniu 2020 r.

Na początku września Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, która na nowo określa zasady dotyczące upadłości konsumenckiej. Choć największa nowelizacja wchodzi w życie dopiero pod koniec marca 2020 r., to są też zmiany, które będą obowiązywać od początku roku.

W tym artykule przedstawię zmiany w Prawie upadłościowym, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe informacje do wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku, poza już wymaganymi dokumentami jak wykaz majątku, spis wierzycieli czy wykaz tytułów egzekucyjnych, dłużnik powinien dołączyć jeszcze informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników.

Albo czy osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, ewentualnie czy sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro. (Art. 23 ust. 1 pkt 9)

Syndyk już nie z przypadku

Dotychczasowe przepisy przewidywały przydzielenie syndyka do sprawy według listy prowadzonej przez wydział sądu.  Po wejściu zmian w życie sąd wyznaczając syndyka będzie obowiązany wziąć pod uwagę jego bieżące obciążenie sprawami, ale także doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

Poczytaj o zakupie nieruchomości od syndyka >>

W szczególnych, wskazanych w ustawie sytuacjach np. postępowania o stwierdzenie upadłości spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, do pełnienia funkcji syndyka sąd będzie zobowiązany wyznaczyć osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 1571)

Nowelizacja wprowadza możliwość by funkcję syndyka pełniła również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, gdy ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji syndyka posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. (Art. 157 ust. 6)

Odwołanie syndyka nie tylko przez sąd

Uprawnienie do wnioskowania o odwołanie syndyka, w razie rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny będzie miał nie tylko sąd, ale także prokurator. (Art. 170 ust. 1a)

Dostęp do akt także zakończonych spraw

W przepisach dotyczących dostępu do akt pojawia się regulacja określająca sposób udostępnienia uczestnikom postępowania akt sądowych. Obecnie akta udostępnia w sekretariacie sądu wszystkim uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi.

Z akt można uzyskiwać odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat sporządzać we własnym zakresie fotokopie.

Nowelizacja pozwoli na zastosowanie tego przepisu także do akt sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości zakończonego prawomocnym postanowieniem o ogłoszeniu upadłości albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. (Art. 228 ust 1a)

Prawo wykupu masy przez Skarb Państwa

Ostatnią, choć niebagatelną nowelizacją jest zmiana w likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa, w zakresie której Skarb Państwa ma prawo wykupu składników majątku, służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wykup jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. (Art. 311 1aa – 1ad).

Zachęcam Cię do kontaktu w razie pytań czy wątpliwości dotyczących zmian w prawie upadłościowym w 2020 roku. Moje dane teleadresowe znajdziesz w zakładce Kontakt>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top