Izabela Rajczyk uzyskała tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego

Z dumą zawiadamiamy, że decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2021 r. wspólnikowi naszej kancelarii – radcy prawnemu Izabeli Rajczyk, przyznany został tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Ty­tuł kwa­li­fi­ko­wa­ne­go do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go otrzy­mu­ją je­dy­nie wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, któ­rzy po­sia­da­ją bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we. Je­dy­nie do­rad­cy po­sia­da­ją­cy ta­ki ty­tuł mogą od stycz­nia 2020 ro­ku wy­stę­po­wać ja­ko nad­zor­cy, za­rząd­cy lub syn­dy­cy w naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych spra­wach re­struk­tu­ry­za­cyj­nych i upa­dło­ścio­wych, spra­wach do­ty­czą­cych przed­się­biorstw ma­ją­cych istot­ne zna­cze­nie dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa lub oby­wa­te­li, go­spo­dar­ki na­ro­do­wej oraz ryn­ku pra­cy.

Otrzy­ma­nie tytułu kwa­li­fi­ko­wa­nego doradcy restruk­tu­ry­za­cyj­nego to olbrzy­mia nobi­li­ta­cja i uzna­nie zawo­do­wych kom­pe­ten­cji doradcy restruk­tu­ry­za­cyj­nego; warto pod­kre­ślić, że w Pol­sce działa obec­nie tylko około 40 kwa­li­fi­ko­wa­nych dorad­ców restruk­tu­ry­za­cyj­nych. Wskaź­nik ten świad­czy o ponad­prze­cięt­nych kwa­li­fi­ka­cjach osób legi­ty­mu­ją­cych się wyżej wymie­nio­nym tytu­łem.

To Top