Sprzedaż nieruchomości w upadłości likwidacyjnej Tadeusz Kucera

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki:

 • nieruchomość gruntową w Brójcach, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00049972/9, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 25.600,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00048864/2, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 898.000,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w miejscowości Szumiąca, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/000424676/3, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 64.700,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w miejscowości Panowice, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00022495/6, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 33.600,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00018351/4, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 388.200,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w miejscowości Lutol Suchy, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00048935/1, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 120.000,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00049017/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż  341.000,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w miejscowości Łagowiec, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00050094/0, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 85.000,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00048934/9, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 308.000,00 zł,
 • nieruchomość gruntową w miejscowości Lutol Suchy oraz Chociszewo, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00049016/0, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 671.200,00 zł.

Każda z opisanych w powyższych punktach nieruchomości sprzedawana jest osobno.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium:

 1. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 1) w wysokości 2.500 zł
 2. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 2) w wysokości 90.000 zł
 3. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 3) w wysokości 6.500 zł
 4. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 4) w wysokości 3.500 zł
 5. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 5) w wysokości 40.000 zł
 6. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 6) w wysokości 10.000 zł
 7. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 7) w wysokości 35.000 zł
 8. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 8) w wysokości 100.000 zł
 9. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 9) w wysokości 8.500 zł
 10. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 10) w wysokości 30.000 zł
 11. dla nieruchomości, o której mowa w pkt 11) w wysokości 170.000 zł

na rachunek masy upadłości 95 1090 1447 0000 0001 4392 0929 w terminie do dnia 19 września 2021 roku.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 20 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 24 września 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części  w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

 

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym oraz regulaminem sprzedaży) pod nr tel. 61 843 85 32 lub adresem e-mail: kancelaria@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

To Top