Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt: XIV GRz 13/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo (NIP: 8361548551), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 1 czerwca 2022 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 8 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  1.053.568,97 zł, co stanowiło 68 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top