Zaległości w ZUS – jak rozłożyć je na raty?

Gdy przedsiębiorstwo znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, mogą pojawić się problemy z terminowym opłacaniem składek w ZUS. Wówczas dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy może okazać się rozłożenie zadłużenia na raty. W tym celu należy złożyć do odpowiedniego oddziału ZUS wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek.

Kto może się ubiegać o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty

O taką ulgę może się ubiegać każdy kto ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek, a nie ma pieniędzy na ich spłatę. Mogą to być więc wszystkie osoby, które są lub były płatnikami składek (np. przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy), a także inne, np.:

  • spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
  • małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka,
  • pełnomocnicy, czyli osoby, które są upoważnione przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS

Rozłożenie zaległości na raty możliwe jest tylko na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Powinien on uwzględniać niezapłacone należności, ich wysokość oraz okres, za który powinny być zapłacone, a także zawierać propozycje dłużnika co do spłaty zadłużenia. Wniosek należy uzasadnić i załączyć do niego dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu.

Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć osobiście do tego oddziału ZUS lub inspektoratu, który był odpowiedzialny za prowadzenie rozliczeń dotyczących przedsiębiorstwa dłużnika. Można także wysłać go w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Jest on rozpatrywany w ciągu 2 miesięcy. Jeśli ZUS wyda pozytywną odpowiedź, z przedsiębiorcą zawierana jest umowa cywilnoprawna, w której określany jest m.in. harmonogram spłaty zadłużenia.

Korzyści wynikające z rozłożenia spłaty należności na raty

W przypadku uzyskania zgody ZUS na spłatę w ratach, przedsiębiorcy, który złożył wniosek nie będą naliczane kolejne odsetki za zwłokę. Dodatkowo zostają wówczas zawieszone prowadzone w stosunku do tego zadłużenia postępowania egzekucyjne. Po zgodnej z umową z ZUS spłatą zaległości postępowania te ulegną umorzeniu. Ponadto korzyścią jest już sama możliwość spłaty długu w dłuższym okresie i na zaproponowanych przez siebie warunkach. Należy jednak pamiętać, że do każdej z rat ZUS stosuje tzw. opłatę prolongacyjną, która jest jednak niższa o połowę od ustawowych odsetek za zwłokę.

Skutki niewywiązania się z umowy

Uzgodnione w umowie z ZUS raty należy spłacać zgodnie z harmonogramem. W przeciwnym razie zostanie ona zerwana, a dla dłużnika powstanie obowiązek natychmiastowej spłaty należności objętych umową, wraz z odsetkami za zwłokę, naliczanymi do dnia zapłaty włącznie. Brak wykonania tego obowiązku oznaczać będzie wznowienie lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Taki sam skutek będzie miało odstąpienie dłużnika od umowy ratalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top