Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Syndyk masy upadłości Tomasz Surdyka sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chojno, gmina Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PO1A/00044096/8, składającą się z działki nr 947 o powierzchni 0/0206 ha, stanowiącą własność Upadłego, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych nie niższą jednak niż 28.222,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w kwocie 3.000,00 zł w terminie do 25 października 2022 r. na rachunek masy upadłości Tomasza Surdyka: 34 1090 1476 0000 0001 4882 1445.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 26 października 2022 r. w kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej, ul. A.Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ- oferta Chojno, działka nr 947”. Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na ww. adres. Termin do wniesienia oferty, w przypadku jej wysłania, uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od nie upływu terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 31 października 2022 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wpływu całości kwoty sprzedaży pomniejszonej o kwotę wadium. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości albo w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Wszelkich informacji o warunkach sprzedaży udziela biuro syndyka (możliwość zapoznania się z regulaminem sprzedaży) pod nr te. 61 843 85 32 lub pod adresem e-mail: kancelaria@br-kancelaria.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

To Top