Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego został utworzony rejestr Krajowy Rejestr Zadłużonych, który obejmuje informację dot. upadłości i restrukturyzacji oraz dane podmiotów niewypłacalnych.

Od 1 grudnia 2021 roku funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych, za pośrednictwem którego każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń.

Portal teleinformatyczny jest prostym rozwiązaniem dla prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W KRZ każdy zalogowany podmiot może złożyć pisma i wnioski w każdym czasie podpisując pismo za pośrednictwem profilu zaufanego, podpisem kwalifikowanym lub e-dowód.

W ramach KRZ możemy skorzystać z czterech portali:

1) Portalu Publicznego – w którym każdy może bezpłatnie i bez konieczności zakładania konta przejrzeć obwieszczenia oraz wyszukać m.in. informacje o prowadzonych wobec osób i podmiotów postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wykaz doradców restrukturyzacyjnych czy przeglądać informacje nt. składników masy upadłości;

2) Portalu Użytkownika Zarejestrowanego – po zarejestrowaniu możemy składać wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych;

3) Rejestru dla Organów Administracji Publicznej – przeznaczonego dla organów zobowiązanych do zamieszczania w KRZ określonych informacji o osobach i podmiotach;

4) Portalu Użytkowników Branżowych – dla syndyków, nadzorców i zarządców.

 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych są ujawniane informacje o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe,

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 pr. upadł.;

3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej komornikiem, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zalegających ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych jeszcze pełni charakter platformy do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Wszelkie pisma oraz wnioski wnosimy za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego KRZ. Aby wprowadzić pismo w rubryce „nowe pismo” w portale użytkowników branżowych lub „nowy wniosek” w portale użytkowników zarejestrowanych możemy odnaleźć potrzebny formularz, wypełniając, który kierujemy pismo do odpowiedniego podmiotu.

Poprzez ten system możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, wnioski restrukturyzacyjne, m.in. wniosek o zatwierdzenie układu, wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, zgłoszenie wierzytelności, oddanie głosu dot. układu. Z obowiązku wnoszenia pism w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez KRZ będą zwolnione określone ustawowo grupy podmiotów.

Orzeczenia wydawane przez sądy również będą sporządzane i doręczane w systemie teleinformatycznym.

W ramach portalu będzie można również przeglądać akta prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych (po uprzednim zalogowaniu do Portalu Użytkownika Zarejestrowanego). W publicznie dostępnej części KRZ dokonywane będą obwieszczenia, które dotychczas były realizowane za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

 

To Top