Sama jestem syndykiem i często słyszę od klientów pytania:

Pani Mecenas, a czym tak faktycznie zajmuje się syndyk? Co tak właściwie robi syndyk?

Mam nadzieje, że mój dzisiejszy wpis odpowie na te pytania, a jeśli masz wątpliwości co do tego, czy Tobie syndyk jest potrzebny, po prostu skontaktuj się ze mną.

Syndyk jest tzw. „pełnomocnikiem” Sądu. Powołuje się go w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Powoływany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a wyjątkowo w toku postępowania upadłościowego (np. gdy poprzedni syndyk został odwołany).

Syndyk obejmuje majątek firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości i zarządza nim. Zawiadamia o upadłości wierzycieli, komornika, banki i inne instytucje.

SYNDYK - kim jest i czym się zajmujeSyndykiem może zostać osoba, która uzyskała licencję. W tym celu niezbędne jest spełnienie ustawowych wymagań i zdanie egzaminu państwowego.

Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym syndyk ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą, zachować przedsiębiorstwo dłużnika.W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, zarządzając majątkiem upadłego w odpowiedni sposób.

Poczytaj o restrukturyzacji zamiast upadłości >>

Do podstawowych zadań syndyka należy również zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości m.in. wierzycieli, których adresy są znane, placówek pocztowych, banków i instytucji finansowy itp. Ponadto podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego. Spoczywa na nim również szereg obowiązków sprawozdawczych. Wykonuje on obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Syndyk  dokonuje również spisu inwentarza i oszacowuje masę upadłości na podstawie wpisów w księgach upadłego oraz dokumentów bezspornych oraz układa plan likwidacyjny tzn. ustala w jaki sposób zostanie sprzedany majątek upadłego. Powinien także sprawować nadzór nad majątkiem tzn. zabezpieczyć go przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ma również prawo żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego. Do zadań syndyka należy również sporządzenie listy wierzytelności i przeprowadzenie likwidacji majątku a następnie rozdzielenie uzyskanych pieniędzy między wierzycieli upadłego.

Poczytaj o tym, kim jest tymczasowy nadzorca sądowy >>

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego lecz w imieniu własnym. Nadzór nad działaniami syndyka sprawowany jest przez sędziego – komisarza, któremu syndyk składa sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem (w terminach wyznaczonych przez sędziego – komisarza, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące). Po zakończeniu działalności syndyk składa sprawozdanie ostateczne obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top