Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu wygląda w następujący sposób:

 

  1. Dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, ustalając tzw. dzień układowy. Trzymiesięczny termin jest przewidziany na przygotowanie układu oraz zebranie głosów od wierzycieli, a dzień układowy jest dniem otwarcia postępowania układowego.
  2. Wielkie znaczenie dla wierzycieli ma dzień układowy, albowiem odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie, wierzyciel nie może wyegzekwować należność, lecz tylko zaspokoić ją w PZU.

3. Wierzytelności, które powstają po dniu układu, nie są już nim objęte.

4.Dalej dłużnik wraz z nadzorcą sądowym przygotowują plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Nadzorca dokonuje także spisu wierzytelności oraz tych spośród nich, które są wierzytelnościami spornymi. Jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nadzorca układu ma obowiązek poinformowania dłużnika o tym, że układ nie może być zawarty.

5. Zwrócić uwagę należy, iż od 2022 roku postępowania o zatwierdzenie układu są prowadzone w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (o którym mowa była tutaj). Dostęp do akt sprawy mogą uzyskać dłużnik, wierzycieli, podmioty publiczne (ZUS, US) poprzez skierowanie stosownego wniosku o dostęp do akt sprawy do nadzorcy.

6. Gdy propozycje układowe zostaną zatwierdzone przez dłużnika, nadzorca sporządza karty do głosowania, w których są wszystkie niezbędne informacje dla wierzycieli, tj. ilość rat spłat, ich wysokość, długość okresu rozliczeniowego, ewentualnie umorzenie części wierzytelności etc. Nadzorca obwiesza się w KRZ dzień głosowania wierzycieli oraz ustali godzinę, do której głos może zostać oddany.

7. W oznaczony dzień wierzycieli oddają swoje głosy poprzez system teleinformatyczny KRZ. Nadzorca zbiera oddane głosy oraz sprawdza, czy są prawidłowe, w razie wadliwości (na przykład brak pełnomocnictwa, brak zdolności do reprezentacji podmiotu, opóźniony głos etc.) głos będzie nieważny.

8. Układ będzie zawarty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli spośród ogólnej liczby głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności. Gdy przesłanki do przyjęcia układu będą spełnione (ilość pozytywnych głosów wynosi 2/3) nadzorca układu to stwierdza.

9. Następnym etapem postępowania jest złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. Jeżeli warunki formalne i materialne niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku i zawarcia układu zostały spełnione, sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Zapraszamy Państwa na konsultację!

To Top