KRZ – przewodnik do zarejestrowania się na portalu KRZ

Przewodnik do zarejestrowania się na portale teleinformatycznym KRZ

Konto osoby fizycznej zakłada się w Systemie KRZ.

Dla założenia konta niezbędne jest:

(i) określenie nazwy użytkownika,

(ii) określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień,

(iii) określenia hasła oraz

(iv) złożeniu podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo uwierzytelnieniu przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz

Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”, po czym wybrać jedną z dostępnych metod tworzenia konta:

(i) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo

(ii) Kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie internetowej.

Konto podmiotu niebędącego osobą fizyczną zakłada w Systemie KRZ:

  1. sąd – po złożeniu za pośrednictwem Systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego albo
  2. Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem Systemu KRZ potrzeby posiadania konta – wraz z jednoczesnym zgłoszeniem administratora lub administratorów konta.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, dołącza się dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną, chyba że stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego Minister Sprawiedliwości ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści zgłoszenia.

Filmy instruktażowe dotyczące założenia konta znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe.

Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, pierwszego logowania oraz zasad użytkowania Systemu KRZ znajdują się pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest łatwe rozwiązanie do prowadzenia postępowań sądowych oraz sprawdzenia potrzebnej informacji. System ten jest dużym krokiem do ułatwiania spraw sądowych jak dla profesjonalnych podmiotów, tak i dla ludzi nieznających prawo.

To Top