Krajowy Rejestr Zadłużonych – obowiązuję od 1 grudnia 2021 r.

Z dniem 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych. Jest to jawny i darmowy rejestr w systemie teleinformatycznym, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące:

  1. osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, co do których były lub są obecnie prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, a także postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, co do których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna, a następnie została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
  3. osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa, powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

System ten daje możliwość składania wniosków i pism procesowych w ww. postępowaniach. W portalu można również przeglądać akta tych postępowań, a nawet odbierać korespondencję.

 

W praktyce chodzi także o to, aby każdy zainteresowany mógł zweryfikować, czy w odniesieniu do konkretnego podmiotu nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszona upadłość, a także czy dłużnik nie złożył wniosku restrukturyzacyjnego lub o ogłoszenie upadłości.

 

Jak uzasadnia się na stronie rządowej, celem wprowadzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych było usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych; ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach wierzycielom, sądom i innym zainteresowanym podmiotom; usprawnienie komunikacji pomiędzy ich organami i uczestnikami, jak również obniżenie kosztów postępowań, związanych z obowiązkiem dokonywania ogłoszeń i obwieszczeń.

 

Choć z założenia KRZ jest rozwiązaniem innowacyjnym i w zamyśle dobrym, to w praktyce niedoskonałym, co powodowało pojawianie się problemów już od początku. Zgłaszano, że nie można wszcząć postępowania o zatwierdzenie układu, a także że nie działają wszystkie funkcje w systemie. Okazuje się, że na mocy nowych przepisów czas trwania postępowań wydłuża się i możliwa jest sytuacja, kiedy w przeciągu miesiąca nie uda się wszcząć postępowania restrukturyzacyjnego z powodu niewydolności systemu. Przedstawiciele Ministerstwa zapewniają o udoskonalaniu systemu. Mimo wszystko jednak postuluje się wprowadzenie zmian legislacyjnych polegających na postępowaniu zastępczym w przypadku niewydolności systemu teleinformatycznego przez umożliwienie prowadzenia postępowania w formie przewidzianej przepisami do 30 listopada 2021 r. Pozostaje mieć nadzieję, że z biegiem czasu niedoskonałości zostaną naprawione, a korzystanie z portalu będzie bezproblemowe.

To Top