Kim jest nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Nadzorca sądowy występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym przyspieszonym oraz układowym. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i zapobiegania prowadzeniu przez dłużnika działań na szkodę wierzycieli wprowadziła nadzór nad postępowaniem przez ustanowienie instytucji nadzorcy sądowego.

Jego rola polega przede wszystkim na kontrolowaniu działań dłużnika i bieżącym informowaniu sądu o sytuacji ekonomicznej dłużnika, jak i o zmianach tej sytuacji.

Nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym – kto to jest?

Funkcja nadzorcy sądowego występuje w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym. Zostaje powołany przez  sąd z  dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego.

Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić powołania tejże osoby, jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Funkcję nadzorcy, może sprawować wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję.

Zakres działań nadzorcy sądowego

Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca sądowy przygotowuje min.:

  • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • plan restrukturyzacyjny,
  • spis wierzytelności,
  • ocenę propozycji układowych oraz doradztwo w zakresie przygotowania i zmiany w celu zapewnienia możliwości ich wykonania oraz zgodności z prawem.

Nadzorca sądowy jest również odpowiedzialny za zaopiniowanie możliwości wykonania układu oraz przygotowania listy wierzytelności spornych.

Nadzorca sądowy pełni swoje funkcje do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu.

***

Poczytaj też o tymczasowym nadzorcy sądowym >>

***

Zapraszam Cię również do lektury bloga mojej wspólniczki, mec. Małgorzaty Bętkowskiej, która porusza w nim trudną tematykę rozwodu przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top