Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „Jak wypełnić wniosek o upadłości konsumenckiej? estrukta”Upadłość konsumencka to szansa dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w stanie niewypłacalności, na umorzenie lub redukcję długów. Aby rozpocząć procedurę zmierzającą do jej ogłoszenia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego poprawne sporządzenie jest zatem bardzo istotne.

Gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek należy złożyć do Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sądu rejonowego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika. Podlega on opłacie w wysokości 30 zł. Warto pamiętać, że wniosek ten może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Jak wygląda wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Od dnia 1 stycznia 2016 roku istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na formularzu. Można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie wypełnić, postępując zgodnie z instrukcją w nim zawartą. Bardzo ważnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie, wskazujące na przyczyny, z powodu których dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Oczywiście informacje umieszczone we wniosku muszą być prawdziwe – zgodnie z art. 522 ustawy – Prawo upadłościowe, jeśli dłużnik podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające dane i okoliczności w nim wskazane. Mogą to być np. umowy dłużnika z wierzycielem, wezwania do zapłaty, potwierdzające istnienie stanu niewypłacalności, czy też dokumenty wskazujące na przyczyny niewypłacalności – np. zaświadczenia lekarskie o złym stanie zdrowia dłużnika. Dokumenty te należy ponadto wymienić we wniosku w polu „Załączniki”.

Wniosek o upadłość konsumencką i braki formalne

Jeżeli dłużnik nie złoży we wniosku oświadczenia, że zawarte w nim dane są prawdziwe, sąd wyda zarządzenie o zwrocie wniosku bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Natomiast pozostałe braki formalne lub nieopłacenie wniosku spowodują wezwanie wnioskodawcy do ich uzupełnienia w terminie tygodniowym. Jeśli braki formalne nie zostaną uzupełnione w tym terminie, wniosek będzie zwrócony.

Przeczytaj także:

Czym jest upadłość konsumencka?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Zmiany upadłości konsumenckiej w 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top