Do praktycznie każdego postępowania restrukturyzacyjnego, potrzebujemy przygotować dokument, który nazywamy „wstępny plan restrukturyzacyjny”. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne dłużnik, który znalazł się w złej kondycji finansowej, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu/ postępowania restrukturyzacyjnego do Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Dlatego też, istotnym wymogiem do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest posiadanie „wstępnego” planu restrukturyzacyjnego, który stanowi odrębny dokument niż plan restrukturyzacyjny.

„Wstępny” plan restrukturyzacyjny składa się z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, natomiast plan restrukturyzacyjny – już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

„Wstępny” plan restrukturyzacyjny powinien być przygotowany w czterech postępowaniach restrukturyzacyjnych, a mianowicie w:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyśpieszonym postępowaniu układowym,
  • postępowaniu układowym,
  • postępowaniu sanacyjnym.

 

„Wstępny plan restrukturyzacyjny” powinien zawierać:

1. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika:

Należy przedstawić argumenty, z jakich powodów, jakich negatywnych lub nieprzewidzianych zdarzeń pogorszyła się sytuacja finansowa, jakie czynniki zewnętrzne oraz wewnętrze wpłynęly na tą sytuację, na przykład wzrost cen na gaz, prąd, nieuregulowanie zobowiązań przez wierzycieli wobec dłużnika, zaprzestanie importu niezbędnego surowca, etc.

Zasadne będzie załączenie sprawozdania finansowego, które powinno być sporządzone na co najmniej miesiąc przed złożeniem wniosku, na podstawie którego Sąd będzie mógł przeanalizować otoczenie zewnętrzne, dlaczego podmiot utracił dotychczasową pozycję na rynku.

W tym miejscu należałoby podać przyczyny, które skłoniły dłużnika do podjęcia decyzji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. informację o okresie za jaki dłużnik mógłby stać niewypłacalny, jeżeli nie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne.

 

2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów:

Ogólny opis działań, które będą podjęte przez dłużnika w celu wywiązania się z zaistniałej sytuacji finansowej oraz uregulowania zobowiązań, na przykład: poszukiwanie inwestora, nowego importera, rozszerzenie zakresu oferowanych usług lub towaru, etc.

Także należy podać wykaz szacunkowy kosztów działalności podmiotu oraz wydatków na realizację zaproponowanego układu (na przykład wynagrodzenie wykonania układu, pracowników, księgowość, podatki lub należności publicznoprawne, bieżące koszty produkcji lub usług).

 

3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych:

Jeden z najtrudniejszych punktów planu, w którym należy przedstawić wywiązywania się z zaplanowanych działań przez opis kolejności ich wdrażania oraz czas trwania poszczególnych etapów, na przykład:  w maju będzie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu, w tym czasie będzie poszukiwany nowy dostawca, który powinny być znaleziony do połowy czerwca etc.

Na podstawie harmonogramu należy wykazać, że podjęte przez dłużnika działania pozwolą na oddłużenie zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

„Wstępny” plan restrukturyzacyjny powinien zawierać najistotniejsze elementy z punktu widzenia zawarcia układu i jego wykonania.

To Top