Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja firm

Rodzaje restrukturyzacji firmy

Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, sam proces restrukturyzacji sądowej, dokonywany jest w oparciu o jeden z kilku podstawowych modeli działania:

Tryby restrukturyzacji:

  1. Postepowanie o zatwierdzenie układu,
  2. Przyspieszone postępowanie układowe,
  3. Postępowanie układowe,
  4. Postepowanie sanacyjne
  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu :

PZU jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, które ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji finansowej dojście do porozumienia z wierzycielami w sprawie spłaty zobowiązań na zasadach różniących się od pierwotnych warunków. Proces ten jest regulowany przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w wielu jurysdykcjach i służy zapobieganiu upadłości przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację jego długów.

Kluczowe etapy postępowania o zatwierdzenie układu:

Przygotowanie układu: Dłużnik przygotowuje propozycję układu, która określa warunki nowego porozumienia z wierzycielami. Propozycja ta może zawierać różne rozwiązania, takie jak odroczenie terminów płatności, umorzenie części długów, zamiana długów na akcje w spółce dłużnika, czy też inne formy restrukturyzacji zadłużenia.

Zgoda wierzycieli: Wierzyciele głosują nad propozycją układu. Aby układ mógł zostać zatwierdzony, zazwyczaj wymagana jest zgoda określonej większości wierzycieli, zarówno pod względem liczby, jak i wartości wierzytelności.

Zatwierdzenie przez sąd: Po uzyskaniu zgody wierzycieli, propozycja układu jest przedkładana sądowi do zatwierdzenia. Sąd ocenia legalność i poprawność przeprowadzanego głosowania.

Ochrona przed egzekucją – w takcie postepowania jest zapewniona ochrona przed egzekucją zobowiązań, co pozwala na stabilizację sytuacji finansowej i ułatwia negocjacje z wierzycielami.

2. Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne:

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne to forma postępowania restrukturyzacyjnego, która ma na celu szybką restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorstwa w kryzysie finansowym, umożliwiając mu kontynuację działalności. Jest to procedura mniej skomplikowana i zazwyczaj szybsza niż tradycyjne postępowanie restrukturyzacyjne, zaprojektowana tak, aby pomóc przedsiębiorstwom w szybkim przezwyciężeniu trudności finansowych. Charakteryzuje się ona kilkoma kluczowymi cechami:

Główne cechy przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego:

Inicjacja przez dłużnika: Zazwyczaj to dłużnik inicjuje przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne, składając odpowiedni wniosek do sądu. Musi on wykazać, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ale jest w stanie osiągnąć porozumienie z wierzycielami. Wniosek jest składany za pośrednictwem systemu KRZ czyli Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Ograniczone zaangażowanie sądu: Sąd odgrywa mniej znaczącą rolę niż w tradycyjnych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Jego główną funkcją jest zatwierdzenie układu zawartego między dłużnikiem a wierzycielami.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego: W procesie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego istotną rolę pełni doradca restrukturyzacyjny, wyznaczony przez sąd, w niektórych przypadkach, doradca restrukturyzacyjny może zostać powołany na wniosek dłużnika zatwierdzony przez sąd. Doradca ten pomaga w negocjacjach z wierzycielami i przygotowaniu układu.

Układ z wierzycielami: Celem przyspieszonego postępowania jest osiągnięcie układu z wierzycielami, który umożliwi restrukturyzację długów. Układ ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią większość wierzycieli i zatwierdzony przez sąd.

 Szybkość i efektywność: Przyspieszone postępowanie jest zaprojektowane tak, aby być szybszym i mniej kosztownym niż pełne postępowanie restrukturyzacyjne, co jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli.

 Zachowanie działalności: Pozwala przedsiębiorstwu na kontynuowanie działalności w trakcie trwania postępowania, co jest kluczowe dla zachowania wartości przedsiębiorstwa i miejsc pracy.

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw, które napotkały krótkoterminowe trudności finansowe, ale mają perspektywy na poprawę sytuacji i potrzebują szybkiej restrukturyzacji zobowiązań, aby uniknąć głębszego kryzysu lub upadłości.

3. Postepowanie układowe.

Postępowanie układowe restrukturyzacyjne to procedura prawna mająca na celu umożliwienie przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji finansowej restrukturyzację jego zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Celem postępowania układowego jest uniknięcie upadłości i umożliwienie dalszego funkcjonowania firmy. Jest to jedna z form postępowania restrukturyzacyjnego dostępna w wielu jurysdykcjach, w ramach której firma może renegocjować warunki swoich zobowiązań, tak aby dostosować je do swojej aktualnej zdolności płatniczej.

Główne cechy postępowania układowego restrukturyzacyjnego:

 Zawarcie układu z wierzycielami: Kluczowym elementem jest zawarcie układu z wierzycielami, co może obejmować różne formy restrukturyzacji zadłużenia, takie jak zmiana terminów spłat, redukcja kwoty długu, zamiana długu na udziały w kapitale spółki, czy inne ustalenia mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 Rola sądu: Sąd nadzoruje postępowanie, zatwierdza układ (jeśli spełnia on określone wymogi prawne i został zaakceptowany przez wymaganą większość wierzycieli) oraz zapewnia ochronę praw dłużnika i wierzycieli. Sąd może również zdecydować o zastosowaniu tymczasowego nadzoru sądowego nad przedsiębiorstwem.

 Doradca restrukturyzacyjny: W postępowaniu układowym często uczestniczy doradca restrukturyzacyjny, który może pełnić rolę mediatora między dłużnikiem a wierzycielami, a także doradzać w zakresie najlepszego sposobu restrukturyzacji zobowiązań.

 Zgoda wierzycieli: Do zatwierdzenia układu niezbędna jest zgoda określonej większości wierzycieli, zarówno pod względem liczby, jak i wartości wierzytelności. Progi te różnią się w zależności od przepisów prawnych danej jurysdykcji.

 Ochrona przed egzekucją: Postępowanie układowe często zapewnia przedsiębiorstwu ochronę przed egzekucją zobowiązań, co pozwala na stabilizację sytuacji finansowej i ułatwia negocjacje z wierzycielami.

 Kontynuacja działalności: Jednym z głównych celów postępowania układowego jest umożliwienie dłużnikowi kontynuacji działalności gospodarczej. Układ powinien więc zapewnić warunki, które pozwolą firmie na wyjście z kryzysu finansowego i powrót do rentowności.

Postępowanie układowe restrukturyzacyjne jest skomplikowanym procesem wymagającym dokładnego przygotowania i negocjacji, ale może stanowić skuteczne narzędzie do ratowania przedsiębiorstw przed upadłością i umożliwienia im dalszego rozwoju.

4. Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest specjalnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, którego głównym celem jest odbudowa zdolności finansowej przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, aby uniknąć jego upadłości. Cechą charakterystyczną postępowania sanacyjnego jest to, że pozwala ono na głęboką restrukturyzację zobowiązań firmy, a także wprowadzenie zmian w zarządzaniu i strukturze operacyjnej, co ma na celu przywrócenie rentowności i stabilności finansowej.

Kluczowe aspekty postępowania sanacyjnego:

Otwarcie postępowania: Postępowanie sanacyjne jest otwierane na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Dłużnik musi wykazać, że znajduje się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, ale istnieją realne szanse na sanację przedsiębiorstwa.

Zarządca/Administrator sanacyjny: W trakcie postępowania sanacyjnego nad przedsiębiorstwem ustanawiana jest kontrola sądowa, a zarządzanie firmą przejmuje zarządca/ administrator sanacyjny. Jego zadaniem jest opracowanie i realizacja planu restrukturyzacji, który umożliwi firmie wyjście z kryzysu.

Zawieszenie egzekucji: Postępowanie sanacyjne zazwyczaj obejmuje zawieszenie wszelkich postępowań egzekucyjnych przeciwko przedsiębiorstwu, co daje firmie „oddech” i przestrzeń do przeprowadzenia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych bez ciągłego nacisku ze strony wierzycieli.

Plan restrukturyzacji: Serce postępowania sanacyjnego stanowi plan restrukturyzacji, który musi zostać opracowany przez zarządcę sanacyjnego i zatwierdzony przez wierzycieli oraz sąd. Plan ten może obejmować szeroki zakres działań, takich jak zmiana modelu biznesowego, sprzedaż niektórych aktywów, redukcja kosztów, negocjacje nowych warunków spłaty zobowiązań, czy nawet likwidacja nieefektywnych segmentów działalności.

 Układ z wierzycielami: Podobnie jak w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, kluczowym elementem jest zawarcie układu z wierzycielami, który określa nowe warunki spłaty zobowiązań. Układ ten wymaga akceptacji przez odpowiednią większość wierzycieli.

Kontynuacja działalności: Celem postępowania sanacyjnego jest nie tylko restrukturyzacja finansowa, ale również zapewnienie, by przedsiębiorstwo mogło kontynuować działalność w sposób rentowny i stabilny finansowo po zakończeniu postępowania.

Postępowanie sanacyjne jest skierowane do przedsiębiorstw, które mimo poważnych trudności finansowych posiadają realne perspektywy na odzyskanie rentowności i stabilności. Jest to proces złożony i wymagający, ale może stanowić ostatnią deskę ratunku dla firm stojących na krawędzi upadłości.

Napisz do nas

    To Top